Akumulacija Medvedce

SITUACIJA

Da bi zmanjšali pogostost poplav v porečju Polskave, je bilo v preteklosti v okviru urejanja visokovodnega režima izvedenih več kot 80 km regulacij vodotokov. Za nadomestitev izločenih poplavnih površin  in s ciljem zmanjšanja konic visokovodnih valov sta bila zasnovana 2 zadrževalnika: Požeg na Framskem otoku, ki je bil izgrajen in deluje, ter Medvedce na Polskavi, ki je bil zgrajen le delno. 

OPIS DEL OZ. UREDITEV

V okviru projekta se bo izvedla dograditev in s tem funkcionalna usposobitev delno izgrajene Akumulacije Medvedce na Devini in Polskavi, ki zdaj zaradi nedograjenosti ne more opravljati svoje funkcije – zadrževanje visokih vod.

Zadrževalnik Medvedce je zasnovan kot večnamenska akumulacija, katere primarna funkcija je zadrževanje visokih voda Polskave in Devine. Po izgradnji se bodo visoke vode Polskave na razdelilnem objektu delno preusmerile po razbremenilniku proti Devini in po strugi dovodnega kanala Devine tekle proti akumulacije. Na vtoku v akumulacijo je v strugi dovodnega kanala predviden preliv z zapornico, ki bo z zajezitvijo zagotavljal prelivanje visokih vod v akumulacije preko prelivne pregrade. Le manjši del pretoka visokih vod se bo prelival preko zapornice v odvodni kanal proti izlivu Polskave.

V sklopu projekta bodo za usposobitev AK Medvedce izvedene naslednje ureditve:

  • Odvodni kanal Devina (razširitev odvodnika na desni brižini)
  • Preliv z zapornico na Devini
  • Prelivna pregrada med dovodnim kanalom Devino in akumulacijo
  • Dovodni kanal Devina
  • Razbremenilnik Polskava z razdelilnim objektom, ki zagotavlja potreben pretok po razbremenilniku.

Poleg navedenih objektov bo potrebna tudi izgradnja novih mostov:

  • na cesti Vrhloge - Stari Log na dovodnem kanalu Devini
  • na cesti Sp. Leskovec – Stari Log  na razbremenilniku
  • na poljski poti (pred Polskavo) na razbremenilniku

UČINKI

Z dokončanjem Akumulacije Medvedce se bo zmanjšal negativen vpliv izgradnje hidromelioracijskega sistema Polskava na vodni režim, poplavna ogroženost na urbanih območjih dolvodno od Polskave se bo zmanjšala, omogočeno bo bogatenje nizkih pretokov ter izboljšanje habitatov na območju akumulacije.   

IZVEDBA

Izvajalec del (projektiranje, nabave opreme in gradnja):

Izvajalec še ni izbran

Nadzor:

HSE INVEST d.o.o., Obrežna ulica 170, SI-2000 Maribor

Obveščanje javnosti:

Dialog-si.net d.d., Ljubljana