Pričenjajo se dela za ureditev protipoplavne varnosti reke Pesnice

V teh dneh potekajo pripravljalna dela za začetek urejanja protipoplavne varnosti reke Pesnice. Izvedla se bo rekonstrukcija akumulacije (AK) Pristava, v okviru katere je predviden nov prelivni objekt. Glavni cilji rekonstrukcije so zagotavljanje stalne ojezeritve in potrebne prevodnosti visokih vod ter znižanje visokih vod reke Pesnice.

AK Pristava je bila izgrajena v 70. letih prejšnjega stoletja v okviru izgradnje hidromelioracijskega sistema Pesnica, kot zadrževalnik visokih vod reke Pesnice. Akumulacija po več kot 30 letih in po posegih v vodni režim ob izgradnji avtoceste ne zagotavlja več funkcionalnosti in varnosti obstoječih objektov.

Gradbena dela za rekonstrukcijo AK Pristava se bodo pričela po zaključku vseh potrebnih priprav in ko bodo vremenske razmere to dopuščale.

Pogodba z izbranim izvajalcem del je bila podpisana v začetku decembra 2014, in sicer v vrednosti dobrih 800 tisoč evrov brez DDV. Na razpisu izbran izvajalec gradbenih del je podjetje Rafael d.o.o. iz Sevnice, nadzor pa opravlja podjetje Projekt d.d. Nova Gorica. Predviden rok dokončanja del je september letošnjega leta.