Meža na območju Raven in Prevalj

SITUACIJA NA OBMOČJU PREVALJ, RAVEN IN DOBJE VASI

Reka Meža zbira vode s celotnega zahodnega dela Koroške. Največ problemov glede poplavne varnosti reke se pojavlja v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje, kjer je dolina najbolj gosto pozidana. Zaradi ozke doline in pomanjkanja primernega prostora za poselitev, industrijo, kmetijstvo in infrastrukturo, se je v preteklosti poselitev na določenih odsekih povsem približala reki, enako velja tudi za industrijske obrate v Ravnah in Prevaljah. Že v preteklosti so z namenom zaščite pred poplavami izvedli v urbaniziranem delu več protipoplavnih ureditev. Stanje protipoplavna varnost je po posameznih odsekih zelo različno, najbolj pereče pa je, da ni zadostne varnosti na najbolj kritičnih mestih, kjer je gosta pozidava, oziroma kjer je skoncentrirana industrija.

OPIS DEL OZ. UREDITEV

  • Ureditev struge Meže in Leškega potoka v Prevaljah - ukrepi nadgradnje obstoječe infrastrukture vodnih objektov poplavne varnosti

    • Meža na območju Prevalj:  izgradnja novih in nadgradnja (obbetoniranje) obstoječih obrežnih zidov, postavitev odbojnih in zaščitnih ograj, zavarovanj brežin s kamnitimi zložbami za zagotovitev stabilnosti brežin. Za povečanje prevodnosti je predvideno tudi delno znižanje nivelete struge in njena utrditev

  • Ureditev struge Meže v Ravnah na Koroškem - ukrepi nadgradnje obstoječe infrastrukture vodnih objektov poplavne varnosti +  ukrepi poplavne varnosti naseljenih področij

    • Meža na območju Raven: odstranitev naplavin in zarasti + obnova in dogradnja obrežnih zidov, zavarovanje brežin z lomljencem, leseni prag, novi kanalizacijski vodi.

  • Ureditev struge Meže v Dobji vasi – ukrepi nadgradnje obstoječe infrastrukture vodnih objektov poplavne varnosti

    • Meža na območju Dobje vasi: znižanje prelivnega praga, na dnu struge štirje nizki pragi, poglobitev struge + izvedba hrapave drče, ki bo omogočala migracijo vodnih živali. Na določenih odsekih ureditev profila z obojestransko širitvijo struge + lomljen naklon brežin 1 : 1,5 do vrha zavarovanja in 1 : 2 nad zavarovanjem do vrha profila oz. nasipa. Na desnem bregu, kjer  zaradi utesnjenosti ni mogoča širitev struge, je  predvidena izvedba podpornega zidu.

UČINKI

Načrtovani  vodnogospodarski ukrepi na Meži zagotavljajo poplavno varnost pred stoletnimi vodami za večino obstoječih stanovanjskih in industrijskih območij. Posamezne stavbe, ki še ostajajo v poplavnem območju, bodo varovane z lokalnimi ureditvami ali individualnimi protipoplavnimi ureditvami. Ceste se v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest varujejo na poplavno varnost Q20.

IZVAJALCI

Izvajalec del (projektiranje, nabave opreme in gradnja):

Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d.

Nadzor:

JV Projekt d.d. Nova Gorica (vodilni partner) in DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj in infrastrukturo d.o.o. (partner) - NADZOR

Obveščanje javnosti:

Dialog-si.net d.d., Ljubljana