Drava na območju Malečnika in Dogoš

SITUACIJA

Ob visokih vodah se na desnem bregu Drave na območju Dogoš po inundacijskih površinah razlije visoka voda.  Poplavno ogrožena so naslednja območja:

  • strnjen del naselja Dogoše severno in južno od mostu na cesti Maribor - Duplek pri pretokih Q10 in večjih
  • del naselja Dogoše pod Dravsko teraso pri pretokih Q20 in večjih
  • del naselja Malečnik pri pretokih Q10 do Q20 in večjih
  • del naselja Zrkovci pod dravsko teraso pri pretokih Q20 in večjih.

Podlaga za izvedbo ukrepov: Uredba o državnem lokacijskem načrtu za vodnogospodarsko ureditev Drave od Dogoš do jezu v Melju (Uradni list RS št. 73/2005)

OPIS DEL OZ. UREDITEV

Protipoplavni ukrepi  bodo zajeli izvedbo protipoplavne zaščite na območju Dogoš, vodnogospodarsko ureditev Drave na odseku Dogoš do jezu v Melju z izvedbo visokovodnega nasipa v dolžini 2630 m in individualno protipoplavno zaščito za posamezne objekte v Dogošah in na območju Malečnika. S krajinsko ureditvenimi ukrepi (reliefna ureditev nasipa, zasaditve ob nasipu, zatravitev nasipa) se bo visokovodni nasip v največji možni meri vklopil v pokrajino.

Načrtovani ukrepi:

  • Izvedba visokovodnega nasipa in zidu na desnem bregu Drave.  Začetek nasipa je na spodnji strani ca 600m dolvodno od čistilne naprave, konec pa na terasi v Dogošah.
  • Skupna dolžina nasipa: 2.630 m (ker se nasip na območju čistilne naprave nasloni na zgrajeni plato, je dejanska dolžina nasipa 2.441 m)
  • V bližini stanovanjskega naselja je zaradi utesnjenosti prostora predviden betonski protipoplavni visokovodni zid v dolžini 95 m.
  • Na podlagi potrjenih kart poplavne nevarnosti se bo na poplavnih območjih, ki niso zavarovana s protipoplavnim nasipom, izvedlo individualne ukrepe – predvidoma se bo tako izvedla zaščita skupno 5 objektov.

Opis načrtovane trase nasipa:

Nasip se začne na ca 600 m dolvodno od čistilne naprave. V prvem delu poteka v glavnem po njivskih površinah in se zaključi na platoju čistilne naprave. Nadaljevanje nasipa se prične pri upravni stavbi čistilne naprave in se nadaljuje do ceste Maribor – Duplek. V bližini stanovanjskega naselja je zaradi utesnjenosti prostora predviden visokovodni zid v dolžini 95 m. Pod mostom je trasa zidu zasnovana tako, da je med podpornikom mostu in zidom prostor za rampo, po kateri je možen prehod iz ene strani mostu na drugo stran.

Naprej je trasa nasipa projektirana po gozdu, nato preide na njivske površine, ki se nahajajo ob naselju v Dogošah. V nadaljevanju nasip poteka ob naselju po robu gozda, nato ga prečka in v nadaljevanju preide na njivske površine. Od tu naprej je nasip naslonjen na teraso pod gospodarskim poslopjem in se zaključi na nasipu ceste, ki je na koti projektirane nivelete nasipa.

UČINKI

Z gradnjo nasipov bodo preprečene poplave površinskih vod Drave, medtem ko bo dvig podtalnice ob visokih voda še naprej prisoten. Vendar je tudi po izgradnji nasipa moč pričakovati, da bodo nekateri kletni postori objektov, ki niso vodotesno grajeni, poplavljeni zaradi dviga podzemne vode. Zaradi predvidenega posega predvidoma ne bo prišlo do spremembe v kvaliteti podtalnice.

IZVEDBA

Izvajalec del (projektiranje, nabave opreme in gradnja):

JV Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d. (vodilni partner) in Mura – vodnogospodarsko podjetje d.d.  (partner)

Nadzor:

JV Projekt d.d. Nova Gorica (vodilni partner) in DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj in infrastrukturo d.o.o. (partner) - NADZOR

Obveščanje javnosti:

Dialog-si.net d.d., Ljubljana