Ureditev odvodnje visokih voda med Hočkim vozliščem in Polskavo

SITUACIJA

Problematika Hotinjskega vodnega vozlišča je nastala zaradi širjenja urbanizacije na nekdaj nenaseljeno območje in s tem povezanimi številnimi nepremišljenimi posegi v vodotoke, krčenji gozdov, opuščanju zadrževanja in ponikanja ter verjetno tudi kot posledica naravnega širjenja neprepustnih zemljišč od vznožja Pohorja v smeri proti Dravi.

V začetku 70. let, v času izgradnje prvega dela avtoceste Arja vas - Maribor, gradnje letališča ter rekonstrukcije železniške proge, sta bila izkopana Hotinjska ponikovalnika. Nekaj let po ureditvi sta se zamuljila, ponikovalna sposobnost se je bistveno zmanjšala in nastala sta dva jezera oz. ribnika.

Zaradi dotoka onesnažene vode je prihajalo do velikih ekoloških problemov, kar pa je bilo urejeno leta 2013 z izgradnjo kanalizacijskega omrežja za odpadne vode iz naselij Radizel, Slivnica, Orehova vas in Hotinja vas ter s priključitvijo na Centralno čistilno napravo Maribor.

Ostaja problem odvodnje visokih vod, saj ponikovalnika nimata površinskega iztoka.

OPIS DEL OZ. UREDITEV

Načrtovani ukrepi:

  • izpraznitev obeh Hotinjskih ponikovalnikov (Ponikovalnik 1 in 2)
  • odriv, prestavitev in trajno odlaganje plavin (mulja) ob rob Ponikovalnika 2
  • poglobitev obeh ponikovalnikov do globine 1,2 m nad najvišjo gladino podtalnice
  • dodatna povezava med ponikovalnikoma za ustrezno pretakanje visokih voda
  • ureditev dostopne klančine, razdelilnega objekta in zajeznega praga


UČINKI

Cilj projekta je izboljšati protipoplavno varnost v povodju Drave in ureditev odvodnje visokih voda med Hočkim vozliščem in Polskavo. Z ureditvijo Hotinjskih ponikovalnikov bodo zagotovljeni zajem in zadrževanje visokovodnega vala v obeh ponikovalnikih ter ponikanje stoletnih voda s prostornino 444.000 m3.

IZVAJALCI

Izvajalec (projektiranje, nabava opreme in gradnja):
Hidrotehnik d.d

Nadzor:
Institut za ekološki inženiring d.o.o

Obveščanje javnosti:
Dialog-si.net d.o.o.