Osnovne informacije

Projekt "Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – I. faza" predstavlja prvo fazo urejanja poplavne varnosti v porečju Drave in je trenutno eden največjih okoljskih projektov pri nas. Cilj projekta, ki se bo predvidoma zaključil konec leta 2015, je zagotoviti poplavno varnost urbaniziranim območjem ob spodnji Dravi, na območju Meže in Mislinje, Dravinje s Polskavo in Pesnice pred 100-letnimi poplavnimi vodami.

V okviru projekta bodo izvedeni različni ukrepi pasivnega in aktivnega varstva pred poplavami. Nadvišani ali prenovljeni bodo obstoječi nasipi ter izvedena stabilizacija nivelete, na novo bodo zgrajeni varovalni nasipi za zaščito urbanih območij, poleg tega pa bodo zgrajeni tudi novi in nadgrajeni obstoječi zadrževalniki s skupno zmogljivostjo več kot 5 milijonov kubičnih metrov.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda;  prednostne usmeritve: Zmanjšanje škodljivega delovanja voda.

Ukrepi 1. faze urejanja poplavne varnosti v porečju Drave se bodo izvajali na  naslednjih najbolj problematičnih območjih, kateri realilizacija je izvedljiva do konca tega kohezijskega obdobja:

Območje Spodnje Drave

 • Drava na območju Malečnika in visokovodni nasip v Dogošah
 • Visokovodni nasip ob Dravi na odseku od Vurberka do Zg. Duplek

Območje Meže z Mislinjo

 • izboljšanje poplavne varnosti in stabilnosti struge na Ravnah in Prevaljah
 • poglobitev in razširitev struge Suhodolnice v Slovenj Gradcu

Območje Dravinje s Polskavo

 • Ureditev protipoplavne varnosti Polskave, akumulacija Medvedce in širitev Polskave.

Območje Pesnice

 • Ureditev protipoplavne varnosti na območju Pesnice - izgradnja AK Pristava

Izvedbena območja, ki so bila vključena v 1. fazo projekta zagotovitve poplavne varnosti na porečju Drave, oz. ukrepi, ki se bodo v tej fazi izvajali, izpolnjujejo naslednje kriterije:

 • Za ukrepe so sprejeti prostorski akti, ki omogočajo takojšnjo izvedbo (gradnjo) in izvedljivost teh ukrepov v obstoječi finančni perspektivi do 2015
 • Ukrepi bodo zagotovili poplavno varnost najbolj ogroženih urbanih področij z največjim tveganjem za človeška življenja in premoženje in pomembni infrastrukturi in rabi prostora.
 • Ukrepi bodo zagotovili poplavno varnost pred visokimi vodami s povratno dobo 100 let najbolj ogroženih urbanih področij z največjim tveganjem za človeška življenja in premoženje.
 • Ukrepi so bili s študijo izvedljivosti ocenjeni kot finančno-ekonomsko sprejemljivi.
 • Ukrepi bodo izboljšali dinamične in naravne procese površinskih voda v porečju Drave (izboljšanje hidromofološkega stanja, vključujoč obnovo in renaturacijo vodnih teles, stabilizacijo dna, rehabilitacijo erozijskih žarišč, razširitev pretočnega profila strug, aktiviranje retenzijskih površin,...).
 • Ukrepi implementirajo Okvirno vodno direktivo in s tem razvojne cilje in kazalnike Operativnega programa razvoja okoljske in transportne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI).