O reki Dravi

Reka Drava je čezmejna reka petih držav. Izvira v italijanskih Dolomitih in se pod vzhodnotirolskimi gorami in hribovjem vije proti srednjemu toku skozi Slovenijo, nato nadaljuje pot skozi Hrvaško ter v spodnjem toku ob hrvaško-madžarski meji proti izlivu v reko Donavo.

V zadnjem stoletju so bili obsežni deli reke Drave regulirani, kar je prispevalo k zmanjševanju posledic naravnih nesreč, v bližnji preteklosti pa omogočilo tud proizvodno električne energije. Tako je velik del rečnega toka v Avstriji, celoten tok skozi Slovenijo in del toka skozi Hrvaško hidroenergetsko izkoriščen. Na avstrijski strani je 11 hidroelektrarn, na slovenski 8, na hrvaški so 3.

Vzdolž reke Drave se nahajajo tudi pomembna in dobro ohranjena ekološka območja, za katera je značilna visoka raznovrstnost živalskih in rastlinskih vrst. Številna so zavarovana z varstvenimi režimi, kot narodni parki ali naravni rezervati, mnogokrat pa so tudi del evropskih zavarovanih območij Natura 2000. Mnoga med njimi omogočajo prostor za razlivanje poplavnih voda in pripomorejo tudi k blaženju visokovodnih valov. Tudi zaradi takih izkušenj je EU že v preteklih letih podprla številne projekte za obnovo rečnih koridorjev, ki so združevali reševanje poplavne problematike in ohranjanje prvobitne favne, flore in habitatov s kreiranjem multifunckionalnih območij.