Cilji in koristi

Cilj ukrepov prve faze projekta zagotavljanja varnosti v porečju Drave je s protipoplavnimi ukrepi zagotoviti poplavno varnost posameznih najbolj ogroženih urbanih območij ob Dravi in njenih pritokih. Vsi ukrepi so naravnani tako, da do višine nastopa poplavne vode s povratno dobo 100 let na območju varovanja ne nastopi noben škodni dogodek, ki bi bil posledica visoke vode Drave. Hkrati pa ukrepi omogočajo, da v primeru nastopa poplavnih voda nad referenčnim okvirom vplive preplavitve površin in posledično škodo zmanjšajo na minimalno sprejemljivo raven.

Po izvedenih ukrepih prve faze projekta se bo:

  • Obseg poplavno ogroženih površin ob Dravi, Mislinji, Suhodolnici, Dravinji, Polskavi in Pesnici zmanjšal za 2.300 ha
  • Neposredno korist od ukrepov pa bo imelo več kot 20.000 ljudi.

Projekt bo tako prispeval k:

  • Zmanjšanju ranljivosti območja, saj bodo ukrepi za varstvo pred poplavami na poplavno ogroženih območjih zagotovili vsaj 100-letno poplavno varnost. S tem se bo zmanjšala ranljivost urbaniziranih območij in kmetijskih površin in posledično tudi  ranljivost gospodarstva ter morebitne nastala škoda zaradi škodljivega delovanja voda.
  • Izboljšanju življenjskih možnosti: izboljšanje poplavne varnosti oz, zmanjšanje poplavne ogroženosti bo omogočilo boljše in enakovredne življenjske pogoje vsem prebivalcem tega območja.
  • Hitrejšemu razvoju regije: zaradi poplav je prizadet relativno visok delež površin, namenjenih bodisi gospodarski bodisi kmetijski rabi, kar negativno vpliva na razvojne možnosti v regiji. Izboljšanje poplavne varnosti, uporaba na novo pridobljenih površin in izboljšanje življenjskih pogojev bo povečal možnosti za razvoj regije.
  • Trajnostnemu okoljskemu in prostorskemu razvoju: ukrepi so v celoti usmerjeni k upoštevanju ciljev trajnostnega okoljskega in prostorskega razvoja. Za vsak ukrep je upoštevan temeljni princip okoljske trajnosti s predpostavko, da nova nastala situacija ne poslabšuje dejanskega stanja naravnega okolja, temveč mu daje novo vrednost.