Polskava

OPIS DEL oz. UREDITEV

V sklopu projekta bodo za zagotavljanje večje poplavne varnosti Polskave v Zg. Polskavi v dolžini 245 m gorvodno od regionalne ceste Maribor – Slovenska Bistrica izvedeni ukrepi za povečanje pretočnega profila struge potoka na pretoke visoke vode s 100-letno povratno dobo.

Načrtovane ureditve:

  • Na odseku od regionalne ceste Slovenska Bistrica – Maribor do mostu pri Zorku se na desnem bregu izvede nadvišanje obstoječega betonskega zidu.
  • Gorvodno od mostu pri Zorku se izvede širitev struge potoka v območju levega brega z opornim zidom. Na desnem bregu se obnovi obstoječi dotrajani oporni zid.
  • Zgrajena bosta dva nadomestna mostova.

IZVEDBA

Izvajalec del (projektiranje, nabave opreme in gradnja):

Izvajalec še ni izbran

Nadzor:

HSE INVEST d.o.o., Obrežna ulica 170, SI-2000 Maribor

Obveščanje javnosti:

Dialog-si.net d.d., Ljubljana