Investitor in financiranje

Operacijo »Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – 1. faza«  sofinancirata:

  • Evropska unija iz Kohezijskega sklada,
    in sicer v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda;  prednostne usmeritve: Zmanjšanje škodljivega delovanja voda
     
  • Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Skupni stroški projekta so ocenjeni na  38,4 mio EUR (z ddv) 

Upravičeni stroški projekta predstavljajo 25,7 mio EUR (z ddv), od tega bo

  • 85 %  oz. 21,8 mio EUR  upravičenih stroškov investicije zagotovila Evropska unija iz Kohezijskega sklada
  •  16,6 mio EUR zagotovila Republika Slovenija  (od tega 15 % oz. 3,6 mio EUR upravičenih stroškov investicije )