Suhodolnica v Slovenj Gradcu

SITUACIJA

Posamezni deli mesta Slovenj Gradec, ki se nahajajo ob reki Suhodolnici, so poplavno ogroženi že pri 10-letnih visokih vodah, ob nastopu 100-letnih vod pa poplave povzročajo škodo na industrijskih stanovanjskih ter infrastrukturnih objektih. Suhodolnica je bila v preteklosti na celotnem obravnavanem odseku regulirana, s ciljem povečanja protipoplavne varnosti.

OPIS DEL OZ. UREDITEV

Da bi zagotovili poplavno varnost pred stoletnimi vodami, bo v sklopu projekta na odseku Suhodolnice do mostu na cesti proti Kotljam v dolžini cca. 2.300 m izvedeno znižanje nivelete struge in izmenična enostranska širitev struge.

Načrtovani ukrepi:

  • Ureditev korita s poglobitvijo in enostransko širitvijo struge. Do vtoka Homšnice je predvidena širina dna b = 7,0 m in brežine v naklonu 1 : 1 do višine 1,0 m, od dna navzgor pa naklon brežin 1 : 2,5.
  • Poglobitev obstoječe nivelete na celotnem odseku v povprečju  za 1,0 m. Padec nivelete je konstanten I = 3,6 % z vstavitvijo več manjših pragov višine 0,25 – 0,4 m.
  • Za stabilizacijo dna in popestritev struge so predvideni talni pragovi na medsebojni razdalji cca 100 m.
  • Izvedba hrapave drče za priključitev na obstoječo niveleto v km 4+160.
  • Na levem bregu bo urejena cesta oz. rekreacijska pot.

IZVEDBA

Izvajalec del (projektiranje, nabave opreme in gradnja):
Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d.

Nadzor:
JV Projekt d.d. Nova Gorica (vodilni partner) in DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj in infrastrukturo d.o.o. (partner)

Obveščanje javnosti:
Dialog-si.net d.d., Ljubljana