Rekonstrukcija AK Pristava

SITUACIJA​

Akumulacija (AK) Pristava je bila izgrajena v 70. letih prejšnjega stoletja v okviru izgradnje hidromelioracijskega sistema Pesnica, kot zadrževalnik visokih vod reke Pesnice. Akumulacija po več kot 30 letih in po posegih v vodni režim ob izgradnji avtoceste ne zagotavlja več funkcionalnosti in varnosti obstoječih objektov.
Potrebna je rekonstrukcija akumulacije, ki bo uredila poplavno varnost doline Pesnice. 

OPIS DEL OZ. ​UREDITEV

Načrtovani ukrepi:
  • Rekonstrukcija pregradnega nasipa
  • Za izvedbo rekonstrukcije je potrebno zagotoviti cca 15.000,00 m3 zemeljskega materiala, primernega za gradnjo nasipa. 
  • Zasaditev avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst na lokacijah ob nasipu, kjer prostor to dopušča
  • Kratek nasip ob kmetiji na južnem desnem bregu Pesnice
  • Prelivni objekt
  • Varnostni preliv 
  • Predviden je na vmesnem nasipu med prelivnim objektom in dovodnim kanalom do MHE Močna.
  • Nov talni izpust na pregradi 
  • Opremljen bo z zapornico z ročnim upravljanjem in bo omogočal praznjenje akumulacije. 


UČINK​I

Rekonstrukcija AK Pristava bo uredila poplavno varnost na območju Pesnice. Cilj rekonstrukcije je znižanje pretokov visokih vod, zagotavljanje stabilnosti objektov (pregradni nasip, preliv), stalna ojezeritev in potrebna prevodnost visokih vod Pesnice. 
Ustrezna zasaditev obnovljenega nasipa je priložnost za izboljšanje krajinske podobe zahodnega dela jezera, kjer sedaj dominira drevored črnega topola. Pestrejša izbira vrst bo pomenila gensko osnovo za vzpostavitev bolj naravne podobe jezera.

IZVAJALCI

Izvajalec (projektiranje, nabava opreme in gradnja):
Rafael d.o.o., Sevnica
 
Nadzor:
Projekt d.d. Nova Gorica 
 
Obveščanje javnosti:
Dialog-si.net d.o.o.