Porečje Drave

Porečje Drave s površino 3.264 km2 zavzema 20 % celotnega vodnega območja Donave oziroma 16 % vseh porečij in povodij v Sloveniji. Dolžina vseh vodotokov v porečju Drave meri 6.829 km, kar predstavlja 23 % skupne dolžine vseh vodotokov v Sloveniji. V primerjavi z ostalimi porečji ter povodji je povprečna gostota rečne mreže v porečju Drave največja, in sicer znaša 2 km/km2.

Drava izvira na območju Alp v severni Italiji na Toblaškem polju (blizu meje z Avstrijo), kjer se poleti talijo snežišča in ledeniki. Največji pretok ima zato maja oziroma junija, najmanjšega pa pozimi. Glede na količine vode je Drava zelo ugodna za hidroenergetsko izrabo.

Več kot polovico porečja Drave zavzemajo gozdne površine, le nekaj površin manj pa predstavljajo kmetijska zemljišča. Največje urbano območje, tako po površini kot po prebivalstvu, je mesto Maribor s 114.349 prebivalci. V porečju Drave sicer prebiva 414.253 prebivalcev, kar znaša 20 % vsega prebivalstva v Sloveniji.

V porečju Drave je tudi 9 mokrišč, ki predstavljajo ekosisteme, pomembne za kroženje vode, biotsko  raznovrstnost, hrano in pitno vodo, kmetijske, rekreacijske ter kulturne dejavnosti.

V porečju Drave je 24 vodnih teles površinskih voda. Od tega je 14 naravnih, 8 je močno preoblikovanih in 2 vodni telesi sta umetni (kanala hidroelektrarn Zlatoličje ter Formin). Močno preoblikovana in umetni telesi so posledica hidroenergetske rabe Drave. Na tem območju so tudi 4 vodna telesa podzemnih voda: vzhodne Alpe, zahodne Slovenske gorice, Dravska kotlina ter Haloze in Dravinjske gorice.

Vir: Skrbimo za porečje Drave, Predstavitev Načrta upravljanja z vodami; Ministrstvo za okolje in prostor