Drava na odseku od Vurberka do Zgornjega Dupleka

SITUACIJA

Ob visokih vodah Drave, ki presegajo pretoke s  5 do 10-letno povratno dobo, je poplavljen velik del naselja Sp.Duplek. Poplavne vode, ki se razlijejo po široki levi inundaciji med Sp. Duplekom, Dvorjanami, Vumpahom in reko Dravo, ogrožajo nižje ležeče dele naselja Spodnji Duplek. Poplavljene so tudi posamične hiše, ki ležijo na poplavnem območju v neposredni bližini reke Drave. Zajezni vpliv Drave povzroči tudi dvig gladine po Mlinskem (Dupleškem) potoku, kar povzroča poplavitev velikega dela naselja Duplek.

Podlaga za izvedbo ukrepov: Uredba o državnem lokacijskem načrtu za vodnogospodarsko ureditev Drave od Vurberka do Zgornjega Dupleka (Uradni list RS št. 72/2004)

OPIS DEL OZ. UREDITEV

Za zagotovitev poplavne varnosti naselja Duplek pred 100-letnimi visokimi vodami bo zgrajen visokovodni nasip, z izvedbo individualnih ukrepov pa bosta zavarovani tudi 2 posamični kmetiji v poplavnem območju med reko Dravo in bodočim visokovodnim nasipom.

Načrtovani ukrepi:

  • Ureditev struge Drave in izgradnja nasipa po levem bregu od Vurberka do Zg. Dupleka na povprečni oddaljenosti cca 600 m od Drave. Nasip se zaključi na nasipu ceste Maribor – Sp. Duplek. Ker je omenjena cesta nad koto 100-letne vode Drave, ob njej ni predvidena izvedba visokovodnega nasipa.
  • Skupna dolžina obravnavanega posega je 5.571 m, dejanska dolžina nasipa pa znaša 5.109 m.
  • Povprečna višina nasipa nad terenom bo približno 3 m, pri čemer se višina giblje med 1,8 m in 4,2 m. Najnižji bo nasip na območju gramoznice (1,8 - 2,5m), najvišji pa na dolvodnem odseku.
  • Širina krone nasipa bo 3,5 m, naklon brežin na vodni in zračni strani pa v razmerju 1 : 3.
  • Izbrana varianta visokovodnega nasipa zahteva tudi  podaljšanje Mlinskega potoka (Žitečki potok) v dolžini 1.607 m. Ureditev Mlinskega potoka se gorvodno (izven območja načrtovanega v.v. nasipa) navezuje na obstoječo strugo Mlinskega potoka.

Opis načrtovane trase nasipa:

Nasip se začne v Vurbeku in  prvih 500 m v glavnem po njivskih površinah, deloma pa tudi po gozdnih.  

Od km 2+500 je trasa nasipa projektirana po gozdu, nakar na krajšem odseku preide spet na njivske površine, kjer preide v zaraščeno muldo, ki se nahaja na robu gozda. Od tu naprej je trasa nasipa speljana ob gramoznici, le deloma pa je nasip zaradi obstoječih  objektov prestavljen na njivske površine. V zadnjem delu se trasa nasipa nahaja na ograjenih ohišniških površinah, od tu naprej pa poteka spet po gozdu in se priključi na nasip ceste Maribor – Sp. Duplek.

IZVEDBA

Izvajalec del (projektiranje, nabave opreme in gradnja):

JV Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d. (vodilni partner) in Mura – vodnogospodarsko podjetje d.d.  (partner)

Nadzor:

JV Projekt d.d. Nova Gorica (vodilni partner) in DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj in infrastrukturo d.o.o. (partner) - NADZOR

Obveščanje javnosti:

Dialog-si.net d.d., Ljubljana